Posts Tagged ‘5 دلاری’

Abraham Lincoln

سپتامبر 6, 2012 by Touraj | 9 Comments | Filed in باستانی, سیاسی

آبراهام لینکلن

  در 30 سالگي کارش را از دست داد.

در 32 سالگي در يک دادگاه حقوق شکست خورد.

در 34 سالگي مجددا ور شکست شد

در 35 سالگي که رسيد,عشق دوران کودکي اش را از دست داد

در36 سالگي دچار اختلال اعصاب شد

در 38 سالگي در انتخابات شکست خورد

در 48,46,44 سالگي باز در انتخابات کنگره شکست خورد

به55 سالگي که رسيد هنوز نتوانست سناتور ايالت شود

در 58 سالگي مجددا سناتور نشد

در 60 سالگي به رياست جمهوري آمریکا برگزيده شد

نام او آبراهام لينکلن بود

جا نزد

هرگز جا نزنيم

برندگان آنهايي هستند که جا نمیزنند

هیچ چیز جلودار یک انسان واقعی نیست

چرا که شکست اولین قدم است

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,