Posts Tagged ‘جنگ صلیبی’

شرت آهنی

آگوست 31, 2012 by Touraj | 3 Comments | Filed in باستانی

شرت آهنی

در هنگام جنگ های صلیبی سرباز های رومی مجبور بودن سالها از خانه دور باشن

از رسوم مرسوم اون زمان استفاده از کمربند عفت بود

که خدایی نکرده زن در غیاب همسر خود با غریبه همبستر نشود

پس از سه قفله نمودن ناموس ،مردها با طیب خاطر و کلید به دست به سفر می رفتن

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,